Privacy


gegevensverwerking_KANAI

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Kanai geleverde producten en diensten. Kanai, gevestigd te Haarlem aan de Vosmaerstraat 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Kanai verwerkt

Kanai verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Kanai van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Kanai in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Kanai ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Kanai verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Kanai, dan willen we je goed van dienst zijn. Ook als je je bijvoorbeeld als opgeeft via een formulier op deze website met interesse voor een van onze diensten en producten, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrieven en reclame

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Kanai. Bijvoorbeeld om je via een sporadische mail te informeren over een nieuwe activiteit van Kanai. Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Kanai hanteert vanaf haar oprichting echter het ‘Graag of niet’ principe: dat betekent dat je je zélf moet opgeven voor nieuwsbrieven. Wil je niet meer de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je uiteraard altijd uitschrijven.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kanai gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Kanai zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Kanai zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Kanai verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Kanai gebruikt ook clouddiensten zoals Mailchimp, Squarespace, Dropbox, en Google Drive en daarvoor bestaan eenzijdige verwerkersovereenkomsten. Kanai vertrouwt op de professionaliteit & veiligheid van deze dienstverleners.In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Kanai gebruikt alleen technische en functionele cookies. Mjam! Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

 • Dit is wat de cookies doen:
 • het optimaliseren van de website
 • de integratie van social media verzorgen
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Verder onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info [] kanai.nl.

Beveiliging

Kanai hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Kanai heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Kanai toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Kanai gebruik maakt van de diensten van derden, zal Kanai in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Kanai je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info [] kanai.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met ons opnemen, info [] kanai.nl.

***geen updates meer***

er worden geen updates meer verstuurd